Historia

Powstanie Bibliotek Publicznych jest ściśle związane z powstaniem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu, którego celem było podtrzymywanie i rozwijanie patriotyzmu za pomocą polskiej książki i tworzeniu bibliotek. W Czempiniu pierwszą "czytelnię ludową" założył ówczesny proboszcz czempińskiej parafii, ksiądz Karol Kiełczewski. Mieściła się ona w salce przy kościele, a każda wieś miała swoją szafę z książkami, której zawartość co pewien czas wymieniano. Hasło przewodnie biblioteki brzmiało "Przez oświatę do wolności". Na dzień 31 grudnia 1938 roku biblioteka liczyła 830 woluminów. Biblioteki Czytelnii Ludowych działały przez cały okres międzywojenny, aż do wybuchu II wojny światowej.

W tym samym czasie, na terenie naszego miasta funkcjonowały także biblioteki: Związku Strzeleckiego (205 woluminów) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej (300 woluminów). Niestety podczas wojny prawie wszystkie książki pozostały zniszczone przez hitlerowców. Udało się uratować tylko te, które wypożyczyli czytelnicy.

Zakładanie nowych bibliotek rozpoczęto natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W Czempiniu powstał Miejski Komitet Biblioteczny, którego zadaniem było zorganizowanie biblioteki. Jego przewodniczącym został Florian Florkowski. Uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej nastąpiło 16 stycznia 1948 roku. Mieściła się ona wtedy przy ulicy 24 Stycznia 9. Jej pierwszym kierownikiem została pani Genowefa Dębska (obecnie Przymus). Podstawę działalności biblioteki stanowił księgozbiór składający się z 500 woluminów. W 1952 roku powstała Gromadzka Biblioteka (również licząca 500 woluminów). Obie biblioteki mieściły się w tych samych pomieszczeniach i miały tego samego kierownika, czyli panią Dębską. Pod koniec roku 1952 biblioteki rozłączono, dokonano podziału księgozbioru a także zmian kierowniczych. Miejską Biblioteką nadal opiekowała się pani Genowefa Dębska, natomiast kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki została pani Monika Dębska (obecnie Gramsz).

Taki stan rzeczy trwał do 1974 roku, kiedy to utworzono Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Zmieniała ona wielokrotnie swoje lokalizacje, między innymi miała swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim, w czempińskim pałacu, w budynku przy ulicy Gruszkowej, na parterze budynku przy ulicy Parkowej. Obcenie biblioteka mieści się w Centrum Aktywacji Społecznej "Tlenownia" przy ulicy Nowej 2.

Biblioteka nie zawsze była samodzielną placówką, od 1 kwietnia 2001 roku stała się częścią Centrum Kultury w Czempiniu. Od 1 kwietnia 2005 roku ponownie stała się samodzielną jednostką pod nazwą Biblioteka Publiczna w Czempiniu. Kierownicy i Dyrektorzy Biblioteki:

Uchwałą nr XII/69/19  Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. z  dniem 01.09.2019 r. zostały zamknięte trzy filie biblioteczne - w Głuchowie, Starym Gołębinie i Borowie. Księgozbiór został częściowo przekazany szkolnej bibliotece, część została zinwentaryzoawan przez biblioteke centralną a cześć przekazana indywidualnym odbiorcom.


1948r.-1952r. - Genowefa Dębska (Przymus)
1952r.-1958r. - Genowefa Marciniak (Rożnowska)
1959r.-1971r. - Janina Worsztynowicz
1971r.-1985r. - Elżbieta Matuszczak
1985r.-1990r. - Janina Dziamska
1990r.-2006r. - mgr Elżbieta Matuszczak
12.2006r.- 08.2015r. - mgr Katarzyna Braszak
01.09.2015 r. -  30.11.2015 p.o. Grażyna Waszyk
01.12.2015 r. - Katarzyna Hohorek