Książka na telefon

Spis treści:

1.Prawo korzystania

2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

3. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

4. Postanowienia końcowe

§ 1
Prawo korzystania

 

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy gminy Czempiń, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-19.00 w Bibliotece Publicznej w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego.
4. Zamówione książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej w Czempiniu we wtorki w godz. 14.00 – 18.00.
5. Książki będą dowożone tylko zapisanym czytelnikom Biblioteki (tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora Biblioteki możliwe będzie dokonanie zapisu do biblioteki w domu czytelnika).
6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
 

§ 2
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
2. Usługa obejmuje wyłącznie książki będące własnością Biblioteki Publicznej w Czempiniu. 3. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego, podręczników akademickich, lektur szkolnych i czasopism.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, a pozycje szczególnie poszukiwane na czas do 2 tygodni.
4. Termin zwrotu wypożyczonych książek może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 

§ 3
Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.


Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek.
3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.
4. Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.
 

§ 4
Postanowienia końcowe

 

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze lektury.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
3. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Czesława Przygodzkiego    w Czempiniu. 
5. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Biblioteki Publicznej w Czempiniu im. Czesława Przygodzkiego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2019 r.